Pénzügy és számvitel nappali alapszak (BA)

Pénzügy és számvitel nappali alapszak Pénzügyi-számviteli informatika és Nemzetközi pénzügyek és számvitel specializációkkal

Közös szaktárgyak: Közgazdaságtan, Számvitel, Vállalati pénzügyek, Vállalatgazdaságtan, Vállalat- és projektértékelés, Makrogazdasági pénzügyek, Vezetői számvitel, Termelésmenedzsment, Üzleti jog, Befektetés és finanszírozás, Elemzés és kontrolling, Gazdaságpolitika, Külgazdasági politika, Gazdaságstatisztika és Adózás és államháztartás.

Pénzügyi-számviteli informatika specializáció: Pénzügyi információs rendszerek, Pénzügyi-számviteli adatbázisok használata, Vállalati információs rendszerek, Pénzügyi-számviteli modellezés

Nemzetközi pénzügyek és számvitel specializáció: Nemzetközi pénzügyek, Nemzetközi pénzügyi-számviteli intézményrendszer, Nemzetközi gazdaságtan, Nemzetközi számviteli elemzés

Speciális tantervi blokkok: Projektfeladatok, Kommunikáció blokk, Társadalomtudományi blokk, Szabadon választható blokk, Idegen nyelvi képzési lehetőség, Testnevelési és sportlehetőség.

Továbblépési lehetőségek: a BME üzleti mesterszakjain (www.mesterek.bme.hu): Pénzügy mesterszak; Vezetés és szervezés mesterszak; Számvitel mesterszak; Marketing mesterszak; Master of Business Administration (MBA) mesterszak.

Egyetemi háttér: A 234 éves Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a közgazdasági és menedzsment tárgyak oktatása már a kezdetektől megjelent, néhány évtizede pedig újra kiemelt szerepet kapott. Az állami felsőoktatási minőségellenőrző hatóságok és a szaksajtó által felállított rangsorok szerint kiváló minősítéssel a legjobbak közé tartozik. Végzett hallgatóinknak igen kedvezőek az elhelyezkedési lehetőségeik, és jól fel tudták használni az itt szerzett szaktudást.

További tudnivalók:

Az alapfokozat birtokában a pénzügy és számvitel alapképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a pénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések előkészítésére, a hitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok készítésére, értékelésére,
 • önálló finanszírozási döntésekre, a mérlegbeszámoló elkészítésére,
 • a vagyonra és üzleti működésre vonatkozó beszámolók önálló összeállítására, elemzésére,
 • adó-, illeték-, vám-, jövedék-, tb-kötelezettségek meghatározására és a bevallások elkészítésére,
 • gazdasági folyamatok, szervezeti események komplex pénzügyi, számviteli következményeinek meghatározására,
 • számviteli politika, számviteli szabályzatok készítésére,
 • gazdálkodási, likviditási és hatékonysági követelmények összehangolására,
 • önálló munkavégzésre és csoportmunkára,
 • tárgyalási és prezentációs technikák alkalmazására, meggyőző szakmai érvelésre, korszerű informatikai eszközök használatára.
A Pénzügy és számvitel alapszak a Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ágához tartozik.
 

A jelentkezésről:

 • Érettségi vizsgatárgyak: matematika (kötelező) és gazdasági ismeretek vagy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy; 
 • a képzési ágban választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.
 • Matematika (középszintű) mellett, amely kötelező, egy középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választani a fentiekből a jelentkezőnek, és ez lehet nyelvi tárgy is.

Képzés:

A felvett hallgatók államilag finanszírozott vagy költségtérítéses képzésben folytathatnak tanulmányokat.
A képzési idő 6 félév + 1 félév összefüggő – konzultációval támogatott, önálló gyakorlati feladatmegoldásra irányuló – szakmai gyakorlat.
A megszerzendő kreditpont 180+30.

Tehetséggondozás:

a tehetséggondozás és a mesterképzésekre való felkészítés egyik sarokpontja az erős, színvonalas szakmai alapozás. Ennek keretében nemcsak a szűkebb szakmai területek mellett külön hangsúlyt helyezünk a matematikai jellegű képzés előtérbe helyezésére  vagy például az idegen nyelvi és kommunikációs képzésre. A tanultak gyakorlatban való elmélyítését a tantervben szereplő projektfeladatok és a szakdolgozat-készítés mellett számos, a tantárgyi tematikákba beépülő oktatási rész is segíti.
Az un. akadémiai, tudományos jellegű tehetséggondozás keretében a kiemelkedő tehetségű hallgatóknak tudományos jellegű feladatok, témák feldolgozását is lehetővé tesszük. Részt vehetnek Tudományos Diákköri Konferenciákon továbbvitele, bekapcsolódhatnak a hallgatói önképzésbe (pl. Liska Tibor Szakkollégium), és lehetőség van arra is, hogy ösztöndíjasként, demonstrátorként vegyenek részt a kari tudományos munkában. Hallgatóinknak külföldi ösztöndíjas lehetőséget is kínálunk az ERASMUS és más pályázatok keretében.
 
 
 
 
 
 
Elhelyezkedési lehetőségek a pénzügy és számvitel alapszak elvégzése után:
Big4 könyvvizsgáló és tanácsadó cégek (KPMG, EY, PwC, Deloitte) könyvvizsgálati, adótanácsadási és üzleti tanácsadási részlegei, multinacionális vállalatok magyarországi pénzügyi szolgáltató központjai (BP, Morgan Stanley, Citi, GE stb.), magyar és multinacionális vállalatok számviteli, pénzügy és kontrolling osztályai, önkormányzatok, bankok, biztosítók...
 
"Egyedülállóan gyakorlati képzést, Pénzügyi-számviteli informatika valamint Nemzetközi pénzügyek és számvitel specializációt, valamint Budapest legmodernebb oktatási épületét kínálja 2015 szeptemberétől a Műegyetemen az induló Pénzügy és számvitel alapszak hallgatóinak."
 
 
facebook
 
a felhasznált képek forrása: itt